Konkurse

THIRRJE PËR OFERTË - Tabletë digjitale21 korrik 2022EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “HumanRightivism\" implementuar nga Community Development Fund (CDF) dhe mbështetur nga Qeveria e Suedisë, për të zgjeruar promovimin e metodologjisë dhe për të stimuluar OSHC-të dhe grupet e komunitetit për aktivizim më të madh në komuna të ndryshme, hap konkurs për ofertë për blerjen e tabletave digjitale.
THIRRJE PËR OFERTË - Hartim/zhvillim per Manual mbi procedurat standarde për lëshimin e lejes mjedisore komunale për ndërtesat kolektive të banimit12 prill 2022Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog) dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
THIRRJE PËR OFERTË - Realizim i video dokumentarit për “Dollama”10 mars 2022EC Ma Ndryshe është duke zbatuar projektin “Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës” që është pjesë e grantit të financuar nga projekti “Trashëgimia Kulturore si nxitëse e dialogut ndërmjet komuniteteve dhe kohezioni social” që zbatohet nga UNDP në Kosovë dhe financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribuon për Paqe dhe Stabilitet (IcSP).
THIRRJE PËR OFERTË - Zhvillimi i platformës nëpërmjet sistemit GIS për hapësirat publike gjelbëruese në Prizrren04 mars 2022EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilitshpall këtë thirrje përmes së cilës fton ekspertët/grupet e ekspertëve, kompanitë/konsorciumete interesuara të dorëzojnë ofertat e tyre për “Zhvillimi i platformës nëpërmjet sistemit GIS përhapësirat publike gjelbëruese në Prizrren”
THIRRJE PËR OFERTIM - Për krijimin e Ueb-faqes në kuadër të projektit “Hartëzimi i Turizmit Rural në Jug të Kosovës”02 mars 2022