Indeksi i reformës dhe transparencës komunale

Projekti synon përmirësimin e praktikave të transparencës në komunat e Kosovës nëpërmes një vlerësimi të përhershëm dhe mjeteve të avokimit (indeksi).

Rezultatet

 • Indeksi i Reformës së Transparencës Komunale ( Raportet gjysëm-vjetore dhe vjetore)
 • Shumë materiale publike informuese të bazuar në dëshmi për transparencën dhe llogaridhënjen e QL
 • “Biseda të vërteta” mujore në Forumin e Transparencës në Prizren 
 • Është përmirësuar dialogu në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë lokale në lidhje me qeverisjen e mirë


Aktivitetet

 • Grumbullim të të dhënave dhe informatave nga shtatë komunat kryesore
 • Intervista me informuesit kyq: Zyrtarë të QL-së, Shoqëria Civile, Gazetarë, dhe të tjerë
 • Grupet e përqëndrimit në secilën nga shtatë komuna
 • Notimi dhe shkruajtja e kapitujve të komunave të raportit
 • Ngjarjet publikuese të raporteve preliminare dhe përfundimtare
 • Monitorimi i rregullt i komunave Prizren, Prishtinë dhe Mamushë
 • Monitorimi i transparencës me një intenzitet të ulët të komunave Rahovec, Malishevë, Dragash, Suharekë dhe Shtrëpce
 • Publikimet e rregullta të të gjeturave të monitorimit nëpërmes lajmeve të shtypit, raporteve, dokumenteve të politikave, grafikoneve informative, etj.
 • Diskutime publike për qështjet më të rëndësishme sa i përket transparencës së qeverisë lokale
 • Mirëmbajtja e rregullt e web faqes Online Transparency
 • Raportimi i rasteve të shkeljeve tek institucionet përgjegjëse të drejtësisë, të zbatimit të ligjit dhe qeverinë qendrore
 • Debatet mujore të ciklit  “Ballafaqim” për qështjet më të “nxehta” të QL në Prizren
 • Reportazhet në media (para dhe pas) të qështjeve të shpalosura në “Ballafaqim”
 • Radio dhe TV programme për transparencën e qeverisë lokale
 • Promovimi i modelit të Forumit të Translarencës në komunat tjera
 • Dialog i strukturuar me Kryetarë komunash dhe zyrtarë përkatës public në shtatë komunat kryesore
 • Zgjërimi në komuna tjera të regjionit të  Prizrenit dhe komunën e Shtërpces nëpërmes monitorimit të transparencës me intenzitet të ulët
 • Ndihmë direkte OShC-ve dhe grupeve të komunitetit (qytetarëve) në komunat e përzgjedhura

Rrjetëzimi