Ruajtja e Biodiversitetit dhe Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike

Projekti synon të adresojë sfidat e humbjes së biodiversitetit dhe të përpiqet të përshtatet me ndryshimet klimatike në zonat e synuara përmes një qasjeje të shumëanshme. Duke kryer vlerësime, duke mbrojtur masat proaktive qeveritare, duke promovuar restaurimin e habitateve dhe duke nxitur edukimin mjedisor, projekti synon të rrisë elasticitetin dhe të mbështesë ekosistemet duke rritur ndërgjegjësimin dhe mirëkuptimin midis qeverive lokale dhe kombëtare, dhe qytetarëve në përgjithësi.

Rrjetëzimi