Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës

Materialet për punimin e “dollamave” (veshjeve tradicionale për nuse të punuara me dorë) janë shpërndarë për përfitueset që janë treguar më të suksesshme gjatë aftësimit të realizuar në ciklin e parë dhe të dytë të trajnimeve.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi