Publikimet

Komunat e Kosovës në ballafaqim me pandeminë globale CORONAVIRUS COVID-19maj, 2020Hulumtimi është kryer me pyetësor online me 22 pyetje, i cili është dërguar te të gjitha 38 komunat e Kosovës. Prej tyre, 32 komuna janë përgjigjur, derisa 6 sosh nuk kanë ofruar përgjigje për këtë hulumtim. Gjetjet e këtij hulumtimi çojnë te përfundimi se komunat e Kosovës, duke i marrë parasysh kapacitetet dhe buxhetin e tyre, janë ballafaquar relativisht mirë me situatën e krijuar me pandeminë COVID-19.
Shkarko[ALB][ENG]
UDHËZUES PRAKTIK PËR KOMPANITË E NDËRTIMIT “MË PAK NDOTJE GJATË NDËRTIMEVE”prill, 2020Qëllimi i udhëzuesit është të ofrojë praktika të mira të punës për të kontrolluar nivelin e ndotjes që shkaktohet nga ndërtimet dhe demolimet. Adoptimi i masave për kontrollim të ndotjes gjatë aktiviteteve të ndërtimit dhe demolimit është i rëndësishëm jo vetëm për mjedisin por edhe për vet ndërtuesin. Ndërtimet me mungesë të masave për kontroll të ndotjes mund të jenë edhe shkaktar i rritjes së kostove të projektit, prandaj rekomandimet e ofruara janë një mundësi e mirë për të ndërruar qasjen në favor të mbrojtjes së mjedisit gjatë ekzekutimit të aktiviteteve të ndryshme ndërtimore.
TREGUESIT MJEDISOR PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË SEKTORIT TË NDËRTIMITprill, 2020Treguesit mjedisor për vlerësimin e ndikimit të sektorit të ndërtimit është raport informativ I cili ka për qëllim ofrimin e një seti të konsoliduar të treguesve për vlerësimin e performancës së ndërtesave në raport me aspektet kryesore mjedisore. Përmëtepër, ky raport ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale në Komunën e Prizrenit, karshi gjendjes në nivel të Kosovës, Bashkimit Evropian (BE) dhe ate global.

Ky raport bazohet në shqyrtimin e direktivave të BE-së dhe standardeve relevante, literaturës rreth ndikimit të sektorit të ndërtimit në mjedis, si dhe raporteve mbi gjendje ekzituese në BE dhe Kosovë.

Adreson tri aspektet kryesore mjedisore në tre kapituj te veçant karshi sektorit të ndërtimit duke përfshirë emetimet atmosferike, mbeturinat nga ndërtimi dhe demolimi, si dhe konsumin e burimeve natyrore nga ky sektor.
FERIZAJI QYTET (JO) I QASSHËMprill, 2020Personat me Aftësi të Kufizuara (PAK) vazhdojnë të jenë të kategorizuar në rradhën e grupeve të margjinalizuara. Barrierat fizike dhe mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për të gjitha kategoritë e këtij komuniteti, vazhdon të jetë e shprehur në të gjitha komunat e Kosovës. Kushtet jo të favorshme për lëvizje të pavarur dhe pengesat në qasje në objektet publike vërehen në masë të madhe edhe në qytetin e Ferizajit.Duke patur parasysh këtë problem madhor lidhur me gëzimin e të drejtave substanciale nga PAK, ky hulumtim synon që të bëjë dokumentimin e pengaseve të cilat limitojnë personat me aftësi të kufizuara në qasjen dhe lëvizjen e tyre të barabartë me qytetarët e tjerë. Ky hulumtim vie si vazhdimësi e përpjekjeve të EC-it për të bërë identifikimin e këtyre pengesave, pas publikimit të hartave të barrierave për qytetin e Prizrenit dhe Malishevës.
Aktivizmi në komunitet - Libërth mbi praktikat e mira të aktivizmit në komunitetmars, 2020Ky udhëzues ka për qëllim përmbledhjen e aktiviteteve kryesore të projektit "AktRural", duke përfshirë këtu prezentimet dhe ligjëratat e mbajtura në institucione shkollore, realizimin e komponentës së edukimit - shkollat mbi aktivizmin, aktivitetet e realizuara në terren si dhe iniciativat e ndërmarra nga nxënësit.
Harta e Aktivizmitmars, 2020Është punuar harta e iniciativave në kuadër të projektit AktRural-Aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës, e cila përmban të gjitha nismat e aktivizmit të realizuara në bashkëpunim me nxënësit pjesëmarrës të shkollës së Aktivzmit.