Qasja për Personat me Aftësi të Kufizuara në ndërtesat shumëbanesore në Prishtinë

27.12.2022 [Sq]

Shkarko

Gjithëpërfshirja, transparenca dhe llogaridhënja në Komunën e Prizrenit

26.12.2022 [Sq]

Shkarko

Sa përdoret transport urban në Prizren?

25.11.2022 [Sq]

Shkarko

Rport Monitorimi - Dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 në Prizren, Prishtinë, Pejë dhe Graçanicë

13.10.2022 [Sq]

Shkarko

Sa plastikë përdoret nga qytetarët e Suharekës?

26.09.2022 [Sq]

Shkarko

Tualetet publike në qytetin e Prizrenit

16.09.2022 [Sq]

Shkarko

Udhëzime hap-pas-hapi për pajisjen me leje mjedisore komunale për ndërtesat e banimit kolektiv

01.09.2022 [Sq]

Shkarko

Intervenimi për qasshmëri të Personave me Aftësti të Kufizuara në institucionet shkollore - Rasti shfmu "Fadil Hisari" në Prizren

30.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Ferizajit - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Gjakovës - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Gjilanit - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Mitrovicës - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Pejës - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Prishtinës - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Prizrenit - 2021

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Monitorimi i sektorit të mjedisit 2021 - Administrata Qëndrore

25.08.2022 [Sq]

Shkarko

Vizioni i Klasës Verore në shkollën “Fadil Hisari”

14.08.2022 [Sq]

Shkarko

Perceptimet e qytetarëve të Prizrenit për ndryshimet klimatike

07.07.2022 [Sq]

Shkarko

Sa plastikë përdoret nga qytetarët e Prizrenit?

09.05.2022 [Sq]

Shkarko

Mjedisi – prioritet i lënë anash nga komunat

16.02.2022 [Sq]

Shkarko

Vizionimi i hapësirave publike moderne

14.02.2022 [Sq]

Shkarko

Menaxhimi i mbeturinave në Prizren

24.01.2022 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi